vřetenuška ligrusová na berounské Třešňovce
vřetenuška ligrusová na Třešňovce
|

Mapujeme ohrožené druhy na Třešňovce

Berounská zeleň má třetím rokem ve správě pozemky ovocného sadu Třešňovka, který postupně obnovuje, a ve kterém letos začala s mapováním vzácných a ohrožených druhů. Třešňovka stejně jako další přiléhající pozemky na vrchu Šibenci v Berouně jsou cenné především díky faktu, že se jedná o zachovalý biotop stepních porostů přímo v intravilánu města. Na tento druh porostů se přitom zpravidla váže výskyt vzácných a ohrožených druhů. První učiněné nálezy jsou více než zajímavé a zahrnují ohrožený hmyz, rostliny i plazy.

Spolek pozemky udržuje ručním kosením a extenzivní pastvou a s botanickým a entomologickým průzkumem začal letos na jaře, a to v koordinaci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny, a také spolkem Pražská pastvina, který už řadu let podobné aktivity provozuje na pozemcích v Radotíně (kde zmapoval mimo jiné výskyt kriticky ohroženého okáče metlicového). Právě pro rozmnožování okáčů panují na berounské Třešňovce ideální podmínky, neboť sad samotný i přiléhající borový lesík nabízí svou vyvýšenou polohou, kostřavovým porostem a dostatkem osluněných kmenů perfektní příležitost pro výskyt, rozmnožování a život tohoto vzácného motýla.

Výsledky prvních průzkumů překvapily i samotné členy spolku. Prokázaly výskyt pěti ohrožených druhů hmyzu, a to včetně zmíněného okáče. „Věřili jsme, že okáč metlicový si Třešňovku časem zvolí jako své stanoviště a bude sem migrovat z dalších blízkých lokalit, pokud mu budeme schopni vytvořit odpovídající podmínky, ale to, že se zde stihne usídlit již v prvním roce našeho managementu, předčilo naše očekávání…” doplňuje k nálezu Kateřina Nepustilová, která se ve spolku o mapování vzácných živočichů stará. Dále byly zdokumentovány tři vzácnější rostliny a předpokládá se, že extenzivní pastva kombinovaná s ručním kosením by měli mít příznivý vliv na zdejší semennou banku a probudit k životu další ohrožené zástupce z říše rostlin. Třešňovka a přilehlé pozemky jsou také domovem zatím blíže neurčeným ještěrkám a bylo zde pozorováno i mládě ohrožené užovky hladké, jejíž výskyt je rovněž vázán na stepní biotop.

Od června 2021 se spolek může managementu lokality i mapování ohrožených druhů věnovat ještě intenzivněji, a to díky podpoře Norských fondů a Státního fondu životního prostředí. Pod projektovým názvem Berounské stepi bude nyní pokračovat v pravidelném mapování bezobratlých, a to ve spolupráci s týmem z katedry Zoologie Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy, pod vedením Vojtěcha Koštíře, který je rovněž aktivním členem spolku Pražská pastvina.

Spolek v rámci svých osvětových aktivit plánuje na území sadu Třešňovka umístit informační ceduli, a seznámit tak se svými nálezy berounské obyvatele a návštěvníky této oblíbené vycházkové lokality.

Jaké ohrožené druhy můžete na berounské Třešňovce potkat? 

Okáč metlicový (Hipparchia semele)
Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta)
vřetenuška ligrusová na berounské Třešňovce
Vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica)
Soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
Užovka hladká (Coronella austriaca)
Mochna přímá (Potentilla recta)
Rozrazil klasnatý (Veronica spicata)
Skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus)

foto: Kateřina Nepustilová

Projekt je financován z Norských fondů a Státního fondu životního prostředí.

logo Norway Grants a Státní fond životního prostředí
logo Norway Grants a Státní fond životního prostředí