aktuální projekty

Berounské stepi

Berounské stepi - okáč metlicový
Berounské stepi – okáč metlicový

Projekt se soustředí na oblast kopce Šibence nad městem Beroun, kde se zachovaly zbytky stepních porostů Oblast byla do padesátých let vypásána stády ovcí a od sedmdesátých let ležela ladem. Jde o zachovalou celistvou plochu, která má značný potenciál pro podporu a rozvoj stepního biotopu. Dva nejrozlehlejší na sebe navazující pozemky jsme získali do správy, na ploše jednoho z nich je starý sad Třešňovka, který spolek postupně obnovuje. V sadu bylo vysazeno 58 nových solitérních stromů a od roku 2019 je zde nárazově aplikována extenzivní pastva hospodářskými zvířaty, kombinovaná s ručním kosením. Ve svých aktivitách se Berounská zeleň inspirovala spolkem Pražská pastvina (zapsaným pod ZO ČSOP Ekologická servisní organizace), který podobné aktivity provozuje od roku 2015 v nedalekém Radotíně s významnými výsledky. Od jara do podzimu 2020 probíhá na lokalitě mapování ohrožených druhů. V katastrálním území města Beroun se jedná o jedinou lokalitu s takto celistvým stepním biotopem. Projekt je podpořen z grantu Norských fondů a Státního fondu životního prostředí.

logo Norway Grants a Státní fond životního prostředí
logo Norway Grants a Státní fond životního prostředí

Brdatka

Fotografie tůní v Brdatkách z ptačí perspektivy
Současný stav území, kde chceme obnovit tůně (foto: Martin Veselý)

Brdatka jsou oblíbenou, i když v posledních letech opomíjenou volnočasovou lokalitou v pěší dostupnosti z centra Berouna. Zároveň jsou významnou zónou výskytu ohrožených druhů živočichů. Snažíme se podpořit zdejší pestrý biotop přírodě blízkými opatřeními (obnovou původních tůní) a zároveň zpřístupnit další část této oblasti veřejnosti. Náš projekt rozšiřuje stávající naučnou stezku Talichovým údolím, návštěvníky po haťových dřevěných lávkách zavede do prostředí mokřadu a nabídne informace o místních vzácných druzích.

od  ...  (neomezeně)

Židovský hřbitov a komunitní park Na Paloučku

Židovský hřbitov v ulici Pod Homolkou a přilehlé zelené proluky prochází proměnou. Vracíme život místu, které bylo desítky let opomíjené. V roce 2019 se Berounská zeleň dohodla s Židovskou obcí v Praze, přebrala správu hřbitova a okolních pozemků a začala připravovat oživení této lokality. Vzniká komunitní park Na Paloučku a čeká nás výsadba nových stromů, keřů a trvalkových záhonů, ale také přednášky, workshopy, a další komunitní akce. Parkem se bude volně prolínat komunitní zahrada s ovocnými stromy a keři, pomůžeme založit komunitní záhony a bylinkové květníky, kompost a vytvoříme veřejné ohniště s posezením, hrací prvky pro děti, ale i odpočinkové zóny s lavičkami. Park bychom rádi doplnili i o suchou retenční (zasakovací) nádrž dešťové vody z přilehlého bytového domu.

od  ...  (neomezeně)

Talichova ulice

Alej a kvetoucí záhony v Talichově ulici
Hlohová alej a kvetoucí záhony v Talichovce (2020)

K Talichově ulici patří alej. Ta poslední – javorová – padla před více než patnácti lety a od té doby se všechny snahy o výsadbu zdály plané. Díky Berounské zeleni se sen vrátit stromy do Talichovky splnil. Na podzim 2019 jsme na místě vysázeli alej dvaceti hlohů a na začátku června 2020 tu vznikl za značného přispění místních obyvatel komunitní trvalkový záhon. Naše péče o toto místo tím ale neskončila.

od  ...  (neomezeně)

Třešňovka

Výsadba na Třešňovce 2019
Výsadba na Třešňovce 2019

Třešňovka, Višňovka, Na Šibenci, Na Veselé – to všechno jsou názvy pro krásný starý sad s vyhlídkou na město Beroun, který mnoho let pustl a zarůstal. V roce 2019 jsme jej převzali do dlouhodobé správy a snažíme se o jeho citlivou, přírodě blízkou údržbu a obnovu. Na podzim 2019 bylo spolu s dobrovolníky vysázeno 20 nových třešní a višní a v předjaří 2020 byla zahájena extenzivní pastva, doplněná o ruční kosení. To abychom podpořili zdejší unikátní stepní biotopy a výskyt ohrožených druhů hmyzu a chráněných rostlin. Další ovocné stromy jsme vysázeli na podzim 2020, znovu díky podpoře místních obyvatel, kteří část z nich adoptovali.

od  ...  (neomezeně)