Třešňovka

Výsadba na Třešňovce 2019
Výsadba na Třešňovce 2019

Třešňovka, Višňovka, Na Šibenci, Na Veselé – to všechno jsou názvy pro krásný starý sad s vyhlídkou na město Beroun, který mnoho let pustl a zarůstal. V roce 2019 jsme jej převzali do dlouhodobé správy a snažíme se o jeho citlivou, přírodě blízkou údržbu a obnovu. Na podzim 2019 bylo spolu s dobrovolníky vysázeno 20 nových třešní a višní a v předjaří 2020 byla zahájena extenzivní pastva, doplněná o ruční kosení. To abychom podpořili zdejší unikátní stepní biotopy a výskyt ohrožených druhů hmyzu a chráněných rostlin. Další ovocné stromy jsme vysázeli na podzim 2020, znovu díky podpoře místních obyvatel, kteří část z nich adoptovali.

od  ...  (neomezeně)

Články

Akce

Aktuálně nejsou dostupné žádné akce pro tento projekt.


1) Přehled uskutečněných kroků

Na podzim 2019 jsme na Třešňovce začali s extenzivní pastvou na západním svahu vrchu Šibence. Zároveň jsme spolu s dobrovolníky z Berouna i vzdálenějšího okolí vysázeli prvních dvacet stromů do původního sadu. Jednalo se o vysokokmenné odrůdy třešní a višní. Výsadbu jsme financovali z grantu Nadace Partnerství.

S pomocí malých skautů jsme na Třešňovce umístili ptačí budky, které pro nás vyrobili učni z místního truhlářského učiliště. V průběhu celého roku 2020 jsme pokračovali s pastvou a plochy, které nebylo možné kvůli nově vysazeným stromům vypásat, jsme kosili ručně. Na podzim jsme vysázeli více než tři desítky ovocných stromů. Většinu z nich si adoptovali lidé z Berouna. Na výsadbu nových ovocných stromů nám přispěla i Nadace Tipsport.

Výsadba na Třešňovce, podzim 2020

Do původního sadu nadále sázíme pouze třešně a višně, na severní a západní úbočí jme na volné plochy doplnili také jabloně, hrušně, oskeruši, jeřáb břek, slivoň a kdouloně. Snažíme se o to, aby zdejší druhová skladba byla pestrá a obsahovala hlavně staré odrůdy a stromy, které patří od české krajiny. Cílem je, aby na pozemcích bylo co nejvíce volných ploch s pestrým bylinným patrem a k tomu solitérní stromy, které poskytnou lidem a zvířatům ovoce a stín. Zároveň budeme v rozumné míře zachovávat i trnkové a šípkové remízky, které poskytují úkryt drobným zvířatům.

V průběhu roku 2020 jsme začali mapovat ohrožené druhy a výsledky, kterých jsme dosáhli nás samotné překvapily. Více si můžete přečíst v článku Mapujeme ohrožené druhy na Třešňovce.

dospělý jedinec Okáče metlicového na berounské Třešňovce

2) Další kroky

Na sklonku roku 2020 jsme získali další dva pozemky přiléhající k původnímu sadu, a to od Ministerstva obrany ČR. Zároveň jsme na Státní fond životního prostředí podali žádost o grant na zlepšování stavu místních biotopů a ochranu ohrožených druhů, které se na lokalitě vyskytují. V plánu je pozemky dále extenzivně vypásat a ručně kosit, což má za cíl probuzení místní semenné banky a zvýšení druhové diverzity bylinného patra. Tím zlepšíme podmínky pro výskyt ohrožených druhů hmyzu. Vzácní motýli a další hmyz potřebují podobné plochy pro migraci krajinou i pro své úspěšné rozmnožování. Nadále budeme také pokračovat v průběžném mapování ohrožených druhů, se kterým nám pomáhá spolek Pražská pastvina (Ekologická servisní organizace) a také Agentura pro ochranu přírody a krajiny. Velkým úkolem je také péče o nově vysazené ovocné stromy v postupně obnovovaném sadu. Na jaře 2021 čeká stromky výchovný řez, pravidelně je také zaléváme.

Na Třešňovku bychom rádi v budoucnu umístili včelky a především také plánujeme řadu aktivit pro veřejnost. Ať už se jedná o workshop řezu ovocných stromů, pravidelné komunitní kosení, čištění některých ploch od náletových dřevin, nebo přírodovědné vycházky pro studenty berounských škol. Rádi bychom pokračovali také s osvětovými akcemi pro děti a mládež, ať už ve spolupráci s místními školami, tak se skauty, a dalšími zájmovými skupinami.