Brdatka

Fotografie tůní v Brdatkách z ptačí perspektivy
Současný stav území, kde chceme obnovit tůně (foto: Martin Veselý)

Brdatka jsou oblíbenou, i když v posledních letech opomíjenou volnočasovou lokalitou v pěší dostupnosti z centra Berouna. Zároveň jsou významnou zónou výskytu ohrožených druhů živočichů. Snažíme se podpořit zdejší pestrý biotop přírodě blízkými opatřeními (obnovou původních tůní) a zároveň zpřístupnit další část této oblasti veřejnosti. Náš projekt rozšiřuje stávající naučnou stezku Talichovým údolím, návštěvníky po haťových dřevěných lávkách zavede do prostředí mokřadu a nabídne informace o místních vzácných druzích.

od  ...  (neomezeně)

Články

Akce

Aktuálně nejsou dostupné žádné akce pro tento projekt.


1) Přehled uskutečněných kroků

Chceme v první řadě poukázat na význam a bohatství této lokality, která je už nyní pro obyvatele Berouna vyhledávaným místem k odpočinku, sportovním, a dalším aktivitám. Zároveň vnímáme zadržování vody v krajině jako jeden z dlouhodobě velmi důležitých principů, které je potřeba do naší krajiny vracet. Brdatka jsou ideální příležitostí skloubit rekreační a volnočasový pobyt v přírodě s nenásilnou formou osvěty a poznávání místního unikátního biotopu. V obecném smyslu usilujeme také o zhodnocení stávajícího stavu lokality tak, aby zde byl pobyt pro návštěvníky příjemnější a přínosnější. Pro posouzení veřejného zájmu jsme nechali zpracovat odborný komentář k našemu projektovému záměru. Zoologickou zprávu zpracoval Mgr. Emil Šnaidauf, předseda 5. ZO ČSOP Beroun. „Oblast je dobře zoologicky prozkoumána, neboť od roku 1990 probíhá v okolí rybníčku pravidelný jarní odchyt a přemísťování obojživelníků při jejich migraci v době rozmnožování. Průzkum byl navíc proveden i v rámci budování naučných stezek Brdatka–Talichovo údolí a Talichova stezka. Mimo běžných ptáků lesů a jejich okrajů se v okolí vyskytují strakapoud velký a šoupálek dlouhoprstý. Pravidelně zde lze spatřit i káně lesní. V okolí vodní nádrže loví a hnízdí konipas bílý. Z plazů zde žije slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková a v poslední době tu byla pozorována vzácná užovka podplamatá. Z vodních ptáků je zde několik párů kachny divoké. V minulosti byl spatřen i ledňáček říční. V rybníčku se pravidelně na jaře rozmnožuje jinde se stále zmenšující populace ropuchy obecné (dnes 400–500 kusů). V minulosti zde bylo spatřeno několik skokanů ostronosých včetně jejich vajíček (samci na sebe upozornili svým modrým zabarvením). Každý rok se objeví mimo vodu i jedinci skokana hnědého. V současnosti se v lokalitě vyskytuje jeden druh kriticky ohroženého hada, dva druhy silně ohrožených plazů a jeden druh ohroženého obojživelníka a plaza. Zdejší biotop by mohl po revitalizaci, úpravě břehu rybníka a obnově bývalých lesních tůněk, také plně vyhovovat pro život a rozmnožování ropuchy zelené a ocasatých obojživelníků – čolka obecného a horského, kteří se vyskytují v nejbližším okolí (to bylo potvrzeno pravidelným odchytem při migraci v okolí Nového Jáchymova).“

 

2) Další kroky

Na jaře 2021 začneme s terénními úpravami a vyhloubíme první tůně podle vodohospodářského projektu, který už máme zpracovaný. Takto náš záměr vypadá na prvních vizualizacích.

Vizualizace nových tůní v Brdatkách (vpravo stávající rybník)