Berounské stepi

Berounské stepi - okáč metlicový
Berounské stepi – okáč metlicový

Projekt se soustředí na oblast kopce Šibence nad městem Beroun, kde se zachovaly zbytky stepních porostů Oblast byla do padesátých let vypásána stády ovcí a od sedmdesátých let ležela ladem. Jde o zachovalou celistvou plochu, která má značný potenciál pro podporu a rozvoj stepního biotopu. Dva nejrozlehlejší na sebe navazující pozemky jsme získali do správy, na ploše jednoho z nich je starý sad Třešňovka, který spolek postupně obnovuje. V sadu bylo vysazeno 58 nových solitérních stromů a od roku 2019 je zde nárazově aplikována extenzivní pastva hospodářskými zvířaty, kombinovaná s ručním kosením. Ve svých aktivitách se Berounská zeleň inspirovala spolkem Pražská pastvina (zapsaným pod ZO ČSOP Ekologická servisní organizace), který podobné aktivity provozuje od roku 2015 v nedalekém Radotíně s významnými výsledky. Od jara do podzimu 2020 probíhá na lokalitě mapování ohrožených druhů. V katastrálním území města Beroun se jedná o jedinou lokalitu s takto celistvým stepním biotopem. Projekt je podpořen z grantu Norských fondů a Státního fondu životního prostředí.

logo Norway Grants a Státní fond životního prostředí
logo Norway Grants a Státní fond životního prostředí

Články

Akce

Aktuálně nejsou dostupné žádné akce pro tento projekt.


1) Přehled uskutečněných kroků

 • mozaiková extenzivní pastva smíšeným stádem ovcí a koz
 • Sečení a odvoz biomasy
 • Rámcový monitoring fauny denních i nočních motýlů s důrazem na sledované ohrožené druhy
 • Vzdělávací akce: noční monitoring s žáky ZŠ V Zahradách – Beroun 
 • Akce pro veřejnost: 18.6.2021 –  Pozdně odpolední procházka lokalitou, představení biotopu, noční sledování příletu hmyzu na světlo i vnadidlo s přednáškou Vojtěcha Koštíře
 • vyřízení povolení o zřízení zimoviště od města Beroun

Pastevní management byl v lokalitě zahájen už počátkem roku 2019, kdy na vhodných plochách proběhla jarní pastva ovcí (30ks), následována zimní pastvou koní. Tento zásah nastartoval obnovu biotopu zásadním způsobem. Proměna bylinného patra z hustého porostu dominantních travin na převážně kostřavový krátkostébelný trávník s výskytem vzácnějších druhů jako rozrazil klasnatý, mochna přímá, křivatec rolní a masivní rozrůstání dalších důležitých rostlinných indikátorů jako mateřídouška vejčitá pravá, úročník bolhoj, lnice květel, hvozdíky kropenatý a kartouzek apod. byla evidentní. 

Zimní pastva koní byla opakována i v následujícím roce a následně na jaře 2021 nahrazena pastvou ovcí a koz v počtu 20 ks. 

Pro pastvu byla vybrána primitivní plemena koza kamerunská a ovce kamerunská, které se jeví pro ochranářskou pastvu na chudých lokalitách nejvhodnější. 

Pastva stáda koz a ovcí postupovala po malých oplůtcích mozaikovitě po celé lokalitě, s ohledem na výskyt vzácnějších druhů rostlin tak, aby nebyl nijak zásadně narušen jejich vývoj. 

Výskyt ohrožených druhů co do počtu exemplářů skokově narostl. Rozrazil klasnatý byl nalezen roku 2021 v počtu 7 kvetoucích trsů oproti jednomu v létě 2020, v jižní části se mochna přímá masivně rozšířila po ruderální ploše která zde zbyla po rekonstrukci sloupů vysokého napětí, zde ale proběhla i expanze nežádoucích druhů jako turan roční, zlatobýl kanadský, bělotrn kulatohlavý. 

Rok 2021 byl rokem výrazně deštivým s velkým nárůstem biomasy na lokalitě, na tuto situaci bylo reagováno sekáním na větší ploše než bylo původně plánováno. Pokosená biomasa byla shrabaná a většina odklizena mimo lokalitu, malá část navršeného materiálu byla ponechána jako úkryt pro plazy a mulč kolem nově vysazených ovocných stromků.

Pastva kamerunských ovcí a koz bude na lokalitě probíhat i nadále, uvažujeme o kombinaci s poníky, jejichž pastevní preference by v letním období mohly výrazně prospět dalšímu rozvoji žádoucích dvouděložných druhů rostlin. Zvláštní péče a pozornost bude věnována jižní části lokality, kde bude nutno potlačit invazivní druhy. 

V lokalitě probíhá zásadní výřez křovin a náletových dřevin, zejména na botanicky druhově bohaté západní stráni, za účelem jejího prosvětlení a zastavení masivní sukcese.

 

2) Další kroky

 • management travnatých ploch extenzivní pastvou, ručním kosením a odstraňováním náletu
 • monitoring
 • vzdělávací akce
 • mozaiková extenzivní pastva smíšeným stádem ovcí a koz
 • výřezy náletových dřevin, výroba biouhle
 • vzdělávací akce na téma biouhel – zlepšení kvality půdy i způsob odebírání uhlíku z atmosféry
 • intenzivní monitoring vybraných skupin bezobratlých: motýli, pestřenky, rovnokřídlí, žahadloví blanokřídlí (bez Formicinae), ploštice, pavouci, roupci, střevlíci